Referat af generalforsamling 2016

Generalforsamling Læsten Borger og Kulturhus

Mandag d. 18. januar 2016 kl. 19.00

1. Valg af dirigent.  Dirch valgt.

2. Valg af referent. Else A valgt.

3. Formandens beretning.

Da formanden var forhindret i at komme, blev beretningen holdt af kassereren.  Der har været en del aktiviteter i årets løb. Fastelavnsfesten var godt besøgt (ca. 70 personer).   Fællesspisning i foråret med underholdning af Flemming Både var rigtig godt besøgt. Åbning af fællesgrunden i april var med dårlig tilslutning.

Sct. Hans var som det plejer og med god tilslutning. 29. aug. var der aktivitetsdag. Her var der også ringe tilslutning. Fællesspisning i okt. var med god tilslutning. 2 gange banko med god tilslutning, især den første.

Der er malet i gangen og isat en ny dør mellem skænkestue og gang. Der er et hængeparti med utæt tag over skænkestuen. Vi prøver nu en ny tømrer.

Der er opsat en hjertestarter.

Der er sidste år søgt om bedre adgang til Kragebjerg, men ingen har hørt noget. Kommunen skal rykkes for et svar.

Beretningen er godkendt.

4. Godkendelse af foreningens regnskab for 2015

Kontingentindtægter er i år lidt mindre end i 14. Udlejning har været god, vi har aldrig haft større indtægter med udlejning. Flere af arrangementerne har givet pænt overskud. Vi har fået det normale tilskud fra kommunen + lidt ekstra.  Der er ca. 72.000 kr i indtægt.

Udgifter: Der er forsikringer og olie, strøm, vand og renovation.

Der er lavet forbedringer for ca. 10.000kr.

Der er et overskud på ca. 33.600.

Regnskabet er underskrevet af revisorer. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

5. Godkendelse af budget for 2016

Kontingentet uændret.  Der skal nok olie på igen sidst på året. Ellers er budgettet lavet ud fra udgifterne i 2015.

Der er en god kassebeholdning, så der kan blive penge til vedligehold, der ikke er planlagt. Ved større arbejde skal der søges fonde.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er Børge og Betina Lykkegaard  genvalgt                                           

Per Kramer ( modtager ikke genvalg)

Else Albrechtsen ( modtager ikke genvalg)

Henrik Wøldike og Tenna er valgt.

7. Valg af suppleanter.

Alle tre suppleanter blev valgt for to år i 2015: Solveig Frank, Annie Pedersen, Erling Nielsen. Efter vedtægterne skal der vælges 2 i lige år og 1 i ulige.   Solveig og Annie er valgt indtil 2018, så det passer med vedtægterne. Erling Nielsen er på valg i 2017.

8. Valg af Revisor 

Dan Jensen blev valgt for to år i 2015. men blev valgt indtil 2018, så det passer med vedtægterne.  Ligeledes revisorsuppleant Erik Vinter, der så er på valg i 17.

9. Fremlæggelse af bestyrelsens plan for kommende år.

7. feb. fastelavnsfest.  26. feb. kommer Le petit fra Nørhald kommune med Vimmersvej og andre Bamsenumre.

Fællesspisning i foråret og efteråret.  16. april motorløb med gamle biler.

10. Evt. Indkomne forslag.  ingen

11. E.v.t.  
Erling Nielsen gjorde opmærksom på at aftalen om bålpladsen skal fornyes ved kommunen i år.

Nete og Marie har gjort en stor indsats for forsamlingshuset. De fik en kurv.

Efter kaffen vil Dirch orientere om Hjertestarter og kursus.

 

         Læsten d. 18. januar 2016   Else Albrechtsen.

Læsten Netinfo - Copyright 2014