Referat af generalforsamling 2017

Referat

Generalforsamling Læsten Borger og Kulturhus mandag d. 16. januar 2017 kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Dirch Lind valgt til dirigent

2. Valg af referent

Solveig Dybdal valgt til referent

Inden generalforsamling startede spurgte John Dybdal, om den var lovligt varslet. Den er varslet med opslag i vinduet og på programmet for 2016, men iflg. Vedtægterne skulle den annonceres i dagspressen, hvilket ikke var sket.

Derfor spurgte dirigenten om forsamlingen kunne acceptere, at generalforsamlingen blev gennemført og var beslutningsdygtig. Ingen havde indvendinger imod dette.

3. Formandens beretning

Formanden Børge Lykkegård sagde, at de måtte oppe sig mht. annoncering, så fremtidige generalforsamlinger blev lovligt varslet – evt. fremsætte et forslag til næste års generalforsamling om vedtægtsændring, så punktet ang. Annoncering blev slettet – alle medlemmer får jo besked i forbindelse med uddeling af program.

Derefter gik formanden over til beretningen: Fastelavnsfesten 2016 var rigtig godt besøgt. Rigtig mange børn og voksne deltog, så det gav et pænt overskud.

Le Petit opførte Vimmersvej fredag d. 26. feb. – her var også rigtig god tilslutning – også mange udenbys gæster, så Le Petit er bestilt til 2017, hvor de kommer med en ny forestilling d. 11. marts. Denne dato skal ændres, da huset er lejet ud d. 11.3., men Egon sagde, at der havde været andre mulige datoer, så han ville kontakte dem straks, så de kunne finde en ny dato.

Vi springer over Randers Egnsteaters forsamlingshusturne i år, idet det ville blive i samme tidsrum, som Le Petit, og bestyrelsen ikke mente man kunne samle folk nok 2 gange indenfor kort tid.

Chr. Faurschou havde et ønske om et have-foredrag med Hanne Nippin , det blev dog ikke den store succes.

Så var der forårs fællesspisning – også godt besøgt. Derefter ombygning, hvor huset var lukket i et par måneder. D. 30. september var der fællesspisning og indvielse af det nyrenoverede hus. Her var også fuldt hus og det var især dejligt, at der var et helt bord med unge mennesker.

De mange frivillige, som havde hjulpet til med ombygningen var inviteret med som gæster. Maden var bestilt fra Slawteren i Tørring og Flemming Både underholdt med sang og harmonikamusik, så dette arrangement gav underskud, men i bestyrelsen var man enige om, at man gerne ville påskønne den frivillige arbejdskraft, hvilket forsamlingen også syntes var en god ide.

Så var der 2 bankospil i nov. og dec. – især det 1. var rigtig godt besøgt, men ved julebankospillet fik mange af de lokale en gevinst med hjem, så alt i alt vellykket. Bestyrelsen overvejer om der skal være 2 bankospil i år.

Udlejning af huset har været ok.

Ombygning: Der var søgt om penge fra Randers Kommune, Bygge og anlægsfonden samt Elrofonden. Elrofonden gav 400.000 kr. og var meget benovet over, hvor meget vi havde fået ud af de penge, så der blev givet tilsagn om støtte, når køkkenet skal renoveres og det er bestyrelsens mening, at de vil gå i gang med det, når der er en pause i udlejningen.

Så bliver der udskiftning i bestyrelsen. Claus og Berit Harbo, Peder og Else Søndergaard ønsker ikke genvalg. Heldigvis har Berit sagt ja til at forsætte med rengøringen, og det er vi meget glade for, sagde formanden.

Formandens beretning blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2016

Kassereren Egon Brøndum fremlægger regnskab for 2016.

Kontingent er lidt mindre – det skyldes sikkert, at nogle medlemmer ikke havde kontanter hjemme, så de lovede at indbetale til banken, men desværre er dette ikke sket for alles vedkommende (mangler 4-5 stykker). Så nu vil bestyrelsen se om de kan få lavet noget med mobile pay, så folk kan indbetale på den måde, når bestyrelsen kommer rundt og samler kontingent ind.

Udlejning har været på samme niveau som tidligere.

Indvielsesfesten – her var mange gratister (frivillige hjælpere), så der var overført 15.000 fra byggekontoen til at dække det underskud.

Ombygningen blev dyrere end beregnet: Bl. a. fordi man valgte at skifte varmeanlægget i hele huset – det beløb sig til ca. 57.000 kr. Der er kommet nye el - installationer i hele huset, som Søren Ardal har lavet – materialerne hertil beløb sig til 38-39.000 kr.

Bestyrelsen mente, at disse forbedringer skulle laves, når nu man var i gang med den store omgang, og det kunne forsamlingen tilslutte sig.

Hele ombygningen beløb sig til 556.646 kr. – der er modtaget tilskud for 461.526, så der er brugt 95.120 kr. af egenkapitalen. Andelskassen havde bevilliget overtræk på kontoen – dette har kostet ca. 7.500 i renteudgifter og gebyr, men de 400.000 fra Elro-fonden er gået ind på kontoen d. 9/1 og tilskuddet fra Randers Kommune er også betalt. Der mangler 42.000 fra Bygge og anlægsfonden, idet de skulle have nogle flere oplysninger, men de penge skulle komme i nær fremtid.

Egenkapitalen pr. 31.12.16 er kr. 14.558,37 (når de 42.000 er regnet med som en skyldig post), så  når kontingentet for 2017 kommer ind er der overskud på kontoen igen.

Regnskabet blev godkendt.

5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2017

Bestyrelsen regner med at søge om tilskud til ombygning af køkkenet hos Elro-fonden, Landdistriktspuljen og Randers Kommune – evt. også andre. De vil ansøge om 325.000 kr. og renoverer kun for det beløb, som der ydes tilskud til, da kassebeholdningen jo er begrænset.

Forventer et resultat af året på ca. 13.300, så egenkapitalen pr. 31.12.17 skulle gerne være ca. 27-28.000 kr.

Budget blev godkendt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

a. På valg: Claus og Berit Harbo (modtager ikke genvalg)

               Nyvalgt Gitte og Torben Frandsen

b. Peder og Else Søndergaard (modtager ikke genvalg)

                Nyvalgt: Jesper Nielsen og Solveig Frank

c. Egon Brøndum (genvalg)

d. Inger Jensen (genvalg)

7. Valg af suppleanter:

a.  På valg: Solveig Frank, Anni Pedersen, Erling Nielsen

b.  Solveig Frank valgt til bestyrelsen.

c.  Anni Pedersen og Erling Nielsen valgt for 1 år

    Nyvalgt Erik Vinter valgt for 2 år

8. Valg af revisor og revisorsuppleant:

a. På valg Dan Jensen (ikke på valg)

  • og som suppleant Erik Vinter

b. Erik Vinter valgt som suppleant til bestyrelsen.

Nyvalgt revisorsuppleant: John Dybdal

9. Fremlæggelse af bestyrelsen plan for det kommende år.

Renovering af køkken – samt evt. lave en tilbygning i hjørnet ved køkkenet (evt. i træ) til opbevaring af borde og stole til udlejning, flagstænger m.v.  Elro-fonden vil gerne støtte.

Huset er meget lejet ud i foråret, så det bliver nok et sommerprojekt.

Arrangementer:

Fastelavnsfet d. 26. februar

Le Petit lørdag d. 11. marts – dato skal ændres, da huset er udlejet.

Randers Egnsteater fravalgt pga. Le Petit.

Fællesspisninger

Sankt Hans arrangement

1 eller 2 bankospil


10. Evt. indkomne forslag

Ingen

11. Eventuelt

Revisor Dan Jensen oplyste, at hvis kassekreditten skal forhøjes, så skal det vedtages på generalforsamling, men kassereren har en aftale med Andelskassen om bevilliget overtræk i forbindelse med ombygning, så det vil man også benytte ved ombygning af køkkenet.

Peder Søndergaard foreslår vedtægtsændring, så annonce i dagspressen vedr. generalforsamling slettes. Alle medlemmer får datoen på programmet, ligesom Dirch også sender den ud på mail, til dem som er tilmeldt mail-listen, så datoen er offentliggjort i god tid.

Solveig Frank spørger om der evt. kan laves en liste over ”Hjerte-løbere”, som alarmcentralen 112 har kendskab til?

Dirch lover at lave en aften med undervisning af hjertestarteren og i den forbindelse kan vi overveje, om vi skal have lavet sådan en liste, som Dirch kan orientere 112 om.

Søren Ardal sætter lys op ved hjertestarteren, så den er bedre oplyst i mørket.

Peder Søndergaard spørger til Nabo-hjælp? Jesper Nielsen mener, at det er noget man skal tilmelde sig på en hjemmeside www.nabohjælp.dk

Solveig Dybdal siger, at når der skal aftales datoer for arrangementer, skal bestyrelsen lige orientere sig om de andre foreningers arrangementer, så det ikke kollidere med deres datoer.

Det er både Menighedsrådets og Husmoderforeningens arrangementer og i forbindelse med bankospil - de nærmeste omegnsbyer.

 

Dirigenten takker for god ro og orden.

 

Og så var der kaffe og franskbrød, alt imens vi kiggede på et slide-show, som Peder Søndergaard havde lavet med billeder fra ombygningen i 2016.

Læsten Netinfo - Copyright 2014