Referat fra generalforsamling 2019

Referat fra Generalforsamling mandag d. 14. januar 2019 kl. 19.00

 1.    Dagsorden Valg af dirigent

Dirch Lind blev valgt til dirigent

 2.    Valg af referent

Solveig Dybdal blev valgt til referent

 3.    Formandens beretning

Først velkommen til de mange fremmødte. (ca. 30)

2018 var præget af en stor renovering af køkkenet.
Det hele er færdigt nu – der mangler lige en udsugning i forbindelse med opvaskeren.

Tak til de mange frivillige hjælpere.

Der har været god opbakning til arrangementerne i 2018 – ved fællesspisning prøvede vi noget nyt med musik, som blev godt modtaget.

Vi havde en fælles arbejdsdag i juni måned: Det var en hyggelig dag, hvor der blev malet, gjort rent osv. både i Huset og på Fællesgrunden. Samtidig var der noget hygge med mad, så man påtænker fremover at lave sådan en fælles arbejdsdag, hvor folk udenfor bestyrelsen gerne fremover må komme og støtte med de forskellige opgaver.

Vedr. Fællesgrunden: Så forsøgte John Dybdal at søge fonde til at bygge et skur og lave et overdækket område på Fællesgrunden. De tilskud fik vi desværre ikke, så projektet er sat på pause, men hvis vi skal i gang på et senere tidspunkt, så skal der søges byggetilladelse til byggeriet.

Vi vil gerne fra bestyrelsen opfordre til at folk udenfor bestyrelsen melder sig til forskellige opgaver -det kan være til fællesspisning og andre arrangementer, så arbejdsbyrden spredes ud på flere.


Så er der nogle folk, som skal takkes:

Dirch Lind: Tak for hjælpen med hjemmesiden / mail listen.

Tak til Berit Harbo fordi du vil stå for rengøring.

Tak til Hanne og Per Frandsen fordi I har påtaget jer opgaven med udlejning og Per passer fyret.

Hanne spurgte i den forbindelse om det var ok hun havde sagt nej til en udlejning, dagen før huset var lejet ud i forvejen. Det er ok, når man har lejet huset er det for 2 dage.

Blomst til Nete for et kæmpe arbejde i mange år.

Blomst til Marie for arbejdet med optælling af porcelæn.

Og til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde.

 4.    Godkendelse af foreningens regnskab for det foregående år

Egon Brøndum gennemgik regnskabet.

Der var indtægter for 65.529.10 kr. Kontingent lidt mindre, Udlejning også mindre, men huset var lukket i en længere periode pga. ombygning af køkkenet, så et par udlejninger er man nok gået glip af. Arrangementerne gav mere end budgetteret, så det var fint.

Driften var delt op i normal drift, som nogenlunde fulgte det budgetterede – med undtagelse af indkøb af et nyt fryseskab, da det gamle gik i stykker.

Regnskab i forbindelse med ombygning af køkkenet.: Renovering løb op i 301.878 kr. incl. diverse inventar, køleskab, vogne mv. Fra forskellige fonde er modtaget 237.000 og sponsorbidrag var 24.000, så nettoomkostning blev. 40.878 kr.

Her måtte bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i sommer, da man var nødt til at optage et banklån, og det skulle godkendes af medlemmerne, at det var ok man lånte nogle penge.

Resultat efter investeringsomkostninger blev et minus på 21.519 kr og egenkapitalen pr. 31.12. 2018 er 13.339.99 kr.

Regnskabet blev godkendt.

Der blev spurgt om, hvad Falck abonnement til kr. 1.509 kr. dækker? Det dækker brandtæppe (er i køkkenet), røgalarmer (som ikke er sat op efter ombygning) ildslukker, som bliver fyldt op. Der skal også opsættes UD – skilte. Dirch foreslår, at man køber et brandtæppe selv i stedet for at lease det gennem Falck og evt. køber en kulsyre ildslukker i stedet for en pulverslukker, der er i køkkenet nu.

Søren Ardal oplyste, at der er 2 HFI-relæer på loftet. Det er koblet til i hvert andet rum, så  det hele ikke bliver mørkelagt på en gang.

Bestyrelsen følger op på det med Falck abonnementet – om det skal fornyes eller der skal indkøbes nyt brandtæppe og evt. kulsyre slukker – inden næste brandsyn.

 5.    Godkendelse af budget for indeværende år

Budget for 2019

Aktivitetstilskud fra kommunen bliver halveret.

Budgettet skitserer normaldrift. Det er ikke aftalt forbedringer – det skal den nye bestyrelse tage stilling til.

Hvis nogle kender til fonde, som vi kan søge, så er der projekter nok at gå i gang med: Fællesgrunden – dametoilet (hvor fliser falder ned) – kloak osv

.6.    Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 14. januar 2019

 

Under punkt 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Datoen offentliggøres senest 14 dage før i dagspressen, og ved lokale opslag bl.a. i Borger- og Kulturhuset.

Ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker senest 14 dage før på www.laesten.dk og ved lokale opslag bl.a. i Borger- og Kulturhuset.

 

Under punkt 5 Bestyrelsen

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til:

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden, næstformanden og kassereren.

 

Under punkt 6 Økonomi

Forøgelse af foreningens kassekredit, samt optagelse af lån i det hele taget, kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling med ¾ af de fremmødte stemmer.

Ændres til:

Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån eller lave en kassekredit på op til 200.000 kr., hvis det er nødvendigt af hensyn til midlertidig finansiering af investeringer i foreningen. Det kræver dog énstemmighed i bestyrelsen.

 

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Egon Brøndum Nielsen, kasserer

 

Dirigenten gør opmærksom på, at disse punkter – iflg. Vedtægterne – skal godkendes på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.
Forslag om, at den ekstraordinære generalforsamling kan være før en fællesspisning. Eller man venter til generalforsamlingen 2020 med at godkende forslagene 2. gang.


Forslag fra John, at når de nye vedtægter er godkendt, så skal alle fra bestyrelsen skrive under på vedtægterne, idet der har været problemer i forbindelse med søgning af forskellige fonde. Så har man også dokumentation overfor banken, hvem der tegner foreningen.

 

Punkt 4.: Offentliggørelse i dagspressen droppes – der indkaldes på hjemmesiden, mail listen, årets program og ved lokale opslag bl.a. i ”Vinduet”

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt 5.: Vedr. tegningsretten. Forslag at foreningen tegnes af bestyrelsesformanden, næstformanden og kassereren.

Der havde været problemer i forbindelse med Pengeinstitut skiftet fra Andelskassen til Sparekassen Kronjylland. Sparekassen ville have billede legitimation på samtlige 10 bestyrelsesmedlemmer. Der var også problemer i forbindelse med oprettelse af en Mobile Pay konto til foreningen, så derfor ønskes det, at kun 3 personer skal tegne foreningen.

Punktet blev enstemmigt vedtaget.

 

Punkt. 6.: Ifølge vedtægterne må bestyrelsen ikke låne penge, derfor den ekstraordinære generalforsamling i sommer. Forslag: 10 bestyrelsesmedlemmer får bemyndigelse til at optage lån/lave kassekredit på 200.000 kr., dog skal Bestyrelsen skal være enig.

Revisor Dan Jensen spørger: Hvad er midlertidig finansiering? Mener der skal være en kendt slutfinansiering.

Kassereren siger, lånet er ikke tænkt til driften, kun til evt. renoveringer.

Ændringsforslaget til punkt 6 blev ændret til:

Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån eller lave en kassekredit på op til 200.000 kr., hvis det er nødvendigt af hensyn til midlertidig finansiering af investeringer i foreningen. Der skal på tidspunktet for optagelse af lånet være givet endelig tilsagn om slutfinansiering. Det kræver dog enstemmighed i bestyrelsen.

Ændringsforslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Alle punkter bringes til ny afstemning på kommende generalforsamling.

 7.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Gitte og Torben Frandsen, Egon Brøndum, Solveig Frank, Jesper Nielsen og Inger Jensen.

Genvalg til Egon Brøndum og Inger Jensen – 2 år

Nyvalgt til bestyrelsen for 2 år er:

Tenna og Henrik Wøhleke

Berit Harbo

Erik Vinter

 

Ikke på valg:
Betina og Børge Lykkegård, Anni Pedersen og Mads, men da Mads Jensen er udtrådt af bestyrelsen pga. fraflytningen er Poul Brøndum valgt for 1 år, som afløser for Mads Jensen.

 8.    Valg af suppleanter for bestyrelsen

Nyvalgt: Torben Frandsen for 1 år

Karen Kramer for 2 år

Erling Nielsen er ikke på valg.

 9.    Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til handlingsplan for det indeværende år

Ny bestyrelse skal tage beslutning om handlingsplan.

Der kommer ingen Egnsteater i år. Egon Brøndum har kontaktet Le Petit, men pga. sygdom o. lign. er der kun 4 piger tilbage i gruppen. De 4 vil dog prøve om de kan få noget underholdning op at stå – hvis det bliver aktuelt vil det blive engang i marts måned.

 

Forslag om at markere Forsamlingshusets 125 års jubilæum. Hanne og Per har et videobånd fra 100 års jubilæet, som evt. kunne vises – evt. i forkortet form.

Der er forslag om en tema aften om Kim Larsen m/ Flemming Både. Det skal være med foredrag, musik og dans.

 

Bestyrelsen har været inviteret ind på Randers Egnsteater, hvor de fik tilbudt forskellig underholdning. 3 dage i maj ville der være mulighed for gratis underholdning – bl.a. med Randers Egnsteaters kor.

Hvis man evt. vil have ”et større navn”, så er der mulighed for at søge Elrofonden, om de vil stå bag arrangementet økonomisk. Her er det Elrofonden, som skal ansøges.  

 10.  Valg af revisor

Revisor  Dan Jensen er ikke på valg i år

 11.  Valg af suppleant for revisor

 Revisorsuppleant: John Dybdal valgt for 2 år

 

12. Eventuelt.
Bestyrelsen har spurgt Lasse og Louise om de vil være en slags ambassadører for de unge mennesker. De har lovet at forsøge at få de unge i byen med til arrangementer og evt. komme med ideer til hvilke arrangementer, de kunne tænke sig.

 

Dirch oplyser at der pt. er tilmeldt 11 stk. til Nabohjælp.

 

Hjertestarteren er flyttet til Nordsiden af huset, da den ikke tåler sol.
Der er opsat lys og der er varme i skabet for at holde AED´en frostfri.

Service aftalen på hjertestarteren er i øjeblikket First Aid – vist nok 1 år tilbage af aftalen. Service aftalen indebærer skift af batteri og elektroder, som skal udskiftes hvert andet/tredje år. Batteri og elektroder skal altid udskiftes samtidigt – Hvis Hjertestarteren har været i brug, da skal Dirch kontaktes, idet der så skal udskiftes elektroder og evt. batteri.

 

John Dybdal står som kontaktperson for forsamlingshuset hos kommunen. Modtagne mail og breve sendes videre til bestyrelsen.

 

Torben er kontaktet af nogle, som er i gang med at oprette en APP om forsamlingshuse. Har accepteret at vi gerne vil være med i den APP, hvis der ikke er noget økonomi forbundet dermed.

CVR. Nr. er registreret i Egon Brøndums navn.

 

Tak for god ro og orden.

Læsten Netinfo - Copyright 2014