Referat fra ekstraordinær generalforsamling 22/3-2019

Referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 22. marts 2019 kl. 18.00

1.    Dagsorden Valg af dirigent

Dirch Lind blev valgt til dirigent

2.    Behandling af forslag fra bestyrelsen:

Dirigenten fremlagde baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling:

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som blev enstemmigt vedtaget på generalforsamlingen den 14. januar 2019, skal for at være gældende, vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger. For at ændringerne kan træde i kraft hurtigt, har man valgt at holde denne ekstraordinære generalforsamling i forbindelse med Fællesspisningen, frem for at vente til næste ordinære generalforsamling i januar 2020.

Nedenstående 3 ændringsforslag blev herefter fremsat:

 

Under punkt 4 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Datoen offentliggøres senest 14 dage før i dagspressen, og ved lokale opslag bl.a. i Borger- og Kulturhuset.

Ændres til:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker senest 14 dage før på Læstens hjemmeside og ved lokale opslag bl.a. i Borger- og Kulturhuset.

 

Under punkt 5 Bestyrelsen

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ændres til:

Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden, næstformanden og kassereren.

 

Under punkt 6 Økonomi

Forøgelse af foreningens kassekredit, samt optagelse af lån i det hele taget, kan kun ske efter vedtagelse på en generalforsamling med ¾ af de fremmødte stemmer.

Ændres til:

Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån eller lave en kassekredit på op til 200.000 kr., hvis det er nødvendigt af hensyn til midlertidig finansiering af investeringer i foreningen. Der skal på tidspunktet for optagelse af lånet være givet endeligt tilsagn om slutfinansiering. Beslutningen kræver dog enstemmighed i bestyrelsen.

 

Beslutning:

Alle 3 forslag blev enstemmigt vedtaget.

Generalforsamlingen blev afsluttet.

Referat Dirch Lind

Læsten Netinfo - Copyright 2014