Referat af ordinær generalforsamling 13-01-2020

Generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus d. 13/1 2020.

Valg af dirigent:

Dirch Lind

 

Valg af referent:
Anni Pedersen

 

Formandens beretning:

Arrangementerne har næsten alle i 2019 været godt besøgt.

Specielt har de 2 bankospil været med til at give overskud.

Der overvejes om der kan laves arrangementer, som kan tiltrække de unge børnefamilier.

Ellers  ingen planer om nye tiltag i 2020.

 

Godkendelse af regnskabet for 2019:

Kassereren fremlagde regnskabet, som var uden de store overraskelser.

Der har været indtægter for 65.713,- og udgifter på driften på 45.516,- , samt lidt forbedringer for  6583,-.

Det giver et årsresultat på 13.613,-  og en egenkapital på 26.953,-.

Regnskabet var underskrevet af formand, kasserer og revisor og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Fremlæggelse af budget for 2020:

Kassereren fremlagde et budget for 2020, som i store træk følger aktivitetsniveauet i 2019.

Der budgetteres med indtægter for 68.000,- og udgifter på 41.000,-.

Under forbedringer og investeringer er der desuden medtaget en post på 30.000,-, men det forventes at de 25.000,- kommer ind igen fra fonde og sponsorer, så nettoudgiften kun bliver 5.000,-.

Forbedringerne er endnu ikke vedtaget, men skal besluttes af den nye bestyrelse, men der har bl.a. været tale om en sliske ved hoveddøren, forbedring af kloakken og skabe til service i den lille sal.

Budgettet viser et forventet årsresultat på 21.500,-.

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Behandling af indkomne forslag:

Intet til behandling

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg: Børge Lykkegaard, Anni Pedersen, og Poul Brøndum – som alle blev genvalgt.

På valg: Betinna Lykkegård som ikke ønskede genvalg – i stedet blev valgt John Dybdal.

Alle er valgt for 2 år.

 

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

På valg: Torben Frandsen og Erling Nielsen, som begge blev valgt for 2 år.

 

Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for 2020:

Intet at tilføje ud over det, der er nævnt i beretningen.

 

Valg af revisor:

På valg: Dan Jensen – som blev genvalgt for 2 år.

 

Valg af revisor suppleant:

Nuværende suppleant John Dybdal er ikke på valg.

 

Eventuelt:

Intet til referatet.

Læsten Netinfo - Copyright 2014