Referat fra generalforsamling 2022

Referat af generalforsamling i Læsten Borger- og Kulturhus d. 17/1 2022

 

Valg af dirigent:

Dirch Lind

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

 

Valg af referent:

Anni Pedersen

 

Formandens  beretning:

Fin tilslutning til alle arrangementer der kunne afholdes i 2020 og 2021 ( p.g.a. corona)

En permanent rampe til hoveddøren droppes pga. trafiksikkerhed. Muligheder for en løs undersøges.

 

Godkendelse af regnskabet i 2020 og 2021:

Kassereren fremlagde regnskabet for 2020 og for 2021:

Der har i 2020 været samlede indtægter for 47.653,94 og løbende udgifter på 26.419,62.

Det giver et resultat på 21.234,32 før investeringer. Der er afholdt investeringer på 13.049,20, og der er herefter et resultat på 8.185,21 efter investeringer og en egenkapital pr. 31/12 2020 på 35.138,36.

 

Der har i 2021 været samlede indtægter 67.166,77 og løbende udgifter på 43.121,86.

Det giver et resultat på 24.044,91 før investeringer. Der er afholdt investeringer på 43.535,00, og der herefter et resultat efter investeringer på -19.490,09 og en egenkapital pr. 31/12 2021 på 15.648,27.

 

Underskuddet i 2021 skyldes dels at det p.g.a. coronaen har været frivilligt om man ville betale kontingent, hvilket har givet kontingentindtægter på under det halve af, hvad der plejer at komme ind. Der er desuden foretaget vedligehold og forbedringer for godt 43.000,-

 

Regnskaberne for 2020 og 2021 er underskrevet af formand, kasserer og revisor og blev godkendt af generalforsamlingen.

 

Behandling af indkomne forslag:

Intet til behandling.

 

Fremlæggelse af bestyrelsens handleplan for:

Planer om nye vinduer der kan åbnes i køkkenet.

 

Godkendelse af budget for 2022:

Kassereren fremlagde budget for 2022, med udgangspunkt i et ”normalt” år.
Det blev påpeget at energiafgifterne sandsynligvis vil blive højere end budgetteret, og der var tale om evt. at sætte lejen lidt op eller indføre et energitillæg.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Da der ikke var generalforsamling i 2021 har nogle bestyrelsesmedlemmer siddet 1 år for længe, og derfor er alle bestyrelsesmedlemmer på valg.

Berit Harbo og Anni Pedersen ønsker ikke genvalg.

 

Valgt til bestyrelsen for 2 år:

Børge Lykkegård, John Dybdal, Else Søndergård og Poul Brøndum.

 

Valgt til bestyrelsen for 1 år:

Egon Brøndum, Inger Jensen, Solveig Frank, Berit Harbo, Erik Vinther & Inge.

 

Valg af suppleanter for bestyrelsen:

Erling Nielsen ønskede ikke genvalg.

Valgt for 2 år: Anni Pedersen og Torben Frandsen.

Valgt for 1 år: Karen Kramer.

 

Valg af revisor:

På valg: Dan Jensen - genvalgt for 2 år.

 

Valg af revisor suppleant:

 John Dybdal – valgt for 1 år.

 

Eventuelt:

Intet til referatet.

 

 Underskrevet af bestyrelsen den 27. januar 2022 ved bestyrelsesmøde

Læsten Netinfo - Copyright 2014