Vedtægter

1. Navn
Foreningens navn er ”Læsten Borger- og Kulturhus”. 

Dens hjemsted er Læsten, hvor alle møder afholdes.

 

2. Foreningens formål
At repræsentere borgerne i Læsten og omegn, og varetage deres interesser.

At afholde sammenkomster i Læsten Borger- og Kulturhus som fremmer kulturen og sammenholdet i Læsten - fx. foredrag, musik, fællesspisning, teater, revy og aktiviteter på Fællesgrunden.

At udleje Læsten Borger- og Kulturhus.

 

3. Medlemmer
Som stemmeberettigede medlemmer kan optages alle, der er bosat i Læsten og omegn.


4. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Datoen offentliggøres senest 14 dage før på Læstens hjemmeside, og ved lokale opslag bl.a. i Borger- og Kulturhuset.
Generalforsamlingen er uanset de fremmødte medlemmers antal beslutningsdygtig.
Hvert fremmødt medlem har én stemme.
Enhver beslutning kræver simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.
Ændringer af vedtægterne kræver dog at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for, eller at mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum.

På generalforsamlingen skal regnskabet godkendes, nyvalg finde sted, og indkomne forslag behandles.
Dagsordnen skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af foreningens regnskab for det foregående år
 • Godkendelse af budget for indeværende år
 • Behandling af forslag fra medlemmer og bestyrelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • Valg af suppleanter for bestyrelsen
 • Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til handlingsplan for det indeværende år
 • Valg af revisor
 • Valg af suppleant for revisor
 • Eventuelt.

Indkommende forslag, skal være bestyrelsen i henne senest 3 uger før en ordinær generalforsamling, således at disse kan komme ud til orientering, sammen med indkaldelsen til generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes straks, og med 14 dages varsel, når mindst 25% af medlemmerne skriftligt, overfor bestyrelsesformanden, har fremsat ønske herom med angivelse af dagsorden, eller når bestyrelsen finder det påkrævet.

 

5. Bestyrelsen
Foreningen ledes af en bestyrelse på 10 personer – og 3 aktive suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, kasserer og referent.
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden, næstformanden og kassereren.
Bestyrelsen kan uddelegere praktiske opgaver til de 3 suppleanter.
I tilfælde af stemmelighed, tæller formandens stemme for 2.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis min. 6 bestyrelsesmedlemmer er til stede.
Der skal tages referat af bestyrelsesmøder.

Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter vælges for 2 år ad gangen.
I ulige år: 6 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisorsuppleant.
I lige år: 4 bestyrelses medlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisor.
Genvalg kan finde sted, hvis medlemmet indvilliger.

 

6. Økonomi
Bestyrelsen skal lave et budget, og kassereren skal føre et nøje regnskab.

Revisoren skal før hver generalforsamling påse, at kassebeholdningen stemmer med regnskab og bilag.
Kontingentet besluttes på ordinær generalforsamling, efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet opkræves af bestyrelsen i februar måned.

Bestyrelsen bemyndiges til at optage lån eller lave en kassekredit på op til 200.000 kr., hvis det er nødvendigt af hensyn til midlertidig finansiering af investeringer i foreningen. Der skal på tidspunktet for optagelsen af lånet være givet endeligt tilsagn om slutfinansiering. Beslutningen kræver enstemmighed i bestyrelsen. 

Efter generalforsamlingens beslutning kan ekstraordinære udgifter søges dækket gennem opkrævning af frivillige bidrag fra foreningens medlemmer.

 

7. Arbejdsopgaver
Efter den ordinære generalforsamling udarbejder bestyrelsen en oversigt over aktiviteterne i det kommende år. Oversigten omdeles til medlemmerne ved kontingentopkrævningen.

Bestyrelsen har ansvaret for planlægning og afvikling af aktiviteterne.

Bestyrelsen har ansvaret for udlejning af Borger- og Kulturhuset og flagalléen

Bestyrelsen skal sikre at, Borger- og Kulturhuset, Bålhuset, Fællesgrunden samt tilhørende udstyr vedligeholdes forsvarligt.

I forbindelse med kontingent opkrævningen kan bestyrelsen bede om hjælp fra medlemmerne til at løse konkrete opgaver i årets løb.


8. Nedlæggelse af foreningen
Nedlæggelse af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, som afholdes med mindst 14 dages mellemrum. På hver af de 2 generalforsamlinger skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for.

Ved en nedlæggelse skal bestyrelsen søge alle aktiver realiseret bedst muligt. Et eventuelt overskud går til et almennyttigt formål – efter den seneste generalforsamlings beslutning.

 

Vedtaget 22. marts 2019

Læsten Netinfo - Copyright 2014